Reklamačný poriadok

 

LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS, s. r. o.,
LR Health & Beauty Systems, s. r. o. Stred 422 Turzovka 023 54
Prevádzka: Závodní 2 700 30 Ostrava-Hrabůvka Česká Republika

 

 

 • Zboží smí reklamovat pouze LR partner, nikoli koncový zákazník LR partnera.
 • LR partner bere na vědomí, že koncovému zákazníkovi odpovídá za kvalitu a případné vady dodávaných produktů dle příslušných ustanovení právního řádu, zejména právních předpisů o ochraně spotřebitele.
 • LR partner má při vyřizování reklamací koncových zákazníků povinnost dbát ochrany dobrého jména LR
  a reklamace vyřizovat ke spokojenosti koncových zákazníků a to v souladu s platnými předpisy.
 • Reklamace budou vyřízeny bez zbytečného odkladu nebo dle domluvy LR partnera a společnosti LR v maximální lhůtě 30 dní.
 • Veškerá další práva a povinnosti LR a LR partnera jsou upravena v příslušných ustanoveních zákona
  č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zejména v ustanovení § 2099 a násl.

Po převzetí LR produktů je LR partner bez zbytečného odkladu povinen provést jejich kontrolu a zejména přezkoumat:

 • zda se jedná o LR produkt, který byl ze strany LR partnera objednán; a
 • zda je LR produkt v neporušeném stavu, tzn., zda nemá zjevnou vadu; a
 • zda fungují všechny jednotlivé části LR produktu; a
 • zda má LR produkt vůni či odstín dle objednané specifikace; a
 • zda se shodují údaje na faktuře se skutečností.

Nedodané a přitom fakturované LR produkty je LR partner povinen nahlásit do 2 pracovních dní od převzetí zásilky, pozdější reklamace již nemusí být brána v potaz.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

LR partner bere na vědomí, že nelze, mimo jiné, odstoupit:

 • od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání LR partnera nebo pro jeho osobu,
 • od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze,
 • od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal
  a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 • od kupní smlouvy o dodávce jednotlivých LR produktů v případě, že byly nakoupeny jako součást sady či série
 • od kupní smlouvy o dodávce zboží, které je použité, poškozené a to úmyslně či způsobené neodborným zacházením
 • od kupní smlouvy o dodávce zboží, které není vhodné pro opětovný prodej z důvodu špatné manipulace a nevhodného skladování,
 • od kupní smlouvy o dodávce tiskovin a prodejních pomůcek.

Výhry a soutěže

Všeobecná pravidla k soutěžím na Facebooku - ZDE

Všeobecná pravidla k soutěžím na Instagramu - ZDE

LR partner má právo odstoupit od kupní smlouvy pouze při splnění následujících podmínek:

 • Zboží by mělo být vráceno společnosti LR kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.
 • Je-li součástí objednávky motivační dárek, cenově nadstandardně zvýhodněný produkt či reklamní předmět, je LR partner povinen spolu s vráceným zbožím vrátit též dárek, zvýhodněný produkt či reklamní předmět, který by jinak neobdržel.
 • V případě zboží, kterým jsou LR produkty řady LR LIFETAKT, je LR partner oprávněn vrátit zboží nejdéle do 14 dní od jeho nákupu, přičemž ostatní podmínky vrácení zboží zůstávají shodné.
 • Po vrácení zboží LR partner obdrží na zboží dobropis, který je automaticky zúčtován při následující objednávce, nebo je proplacen na bankovní účet LR partnera.
 • LR partner zodpovědně a řádně zabalí LR produkty, aby nedošlo k jejich dalšímu poškození během přepravy. Společnost LR nenese zodpovědnost za případné poškození během přepravy. 
 • V případech odstoupení od smlouvy nemá LR partner nárok na proplacení vynaložených nákladů na poštovné.
 • Není-li uvedeno jinak, musí být odstoupení od kupní smlouvy společnosti LR doručeno do 30 dnů od nákupu zboží

LR si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy, a to v případech, že:

 • se LR produkt již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena LR produktu; nebo
 • LR partner neuhradil předcházející objednávku ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře; nebo
 • objednaný LR produkt byl z technických důvodů či neodstranitelných vad stažen z trhu; nebo
 • LR partner ukončí smluvní vztah se společností LR a to i v opačném případě.

Jaká je záruční doba? 

 • Záruční doba trvá v délce 24 měsíců od převzetí zboží, LR produktů, pokud se nejedná o zboží s kratší dobou exspirace uvedenou na daném zboží. Pak platí záruční doba v délce, jak je uvedena u jednotlivých výrobků, zejména ze skupiny kosmetiky a potravinových doplňků. V případě výměny za nový produkt se neprodlužuje záruční doba bez ohledu na povahu LR produktu.

Záruční doba u zboží, které má povahu kosmetického přípravku, je určena datem, do kterého kosmetický přípravek skladovaný za vhodných podmínek bude nadále plnit svou původní funkci. Údaj o spotřebě je nejčastěji označen na obalu spolu se symbolem přesýpacích hodin nebo kelímku s dobou spotřeby.

 • Obecně platí, že kosmetické výrobky (především dekorativní kosmetika, krémy, mléka apod.) je nutné spotřebovat do 6 měsíců od otevření.
 • Záruční doba u zboží, které má povahu potravin, které podléhají rychlé zkáze, je určena datem, do kterého je nutné je spotřebovat (datum použitelnosti). Záruční doba u zboží, které má povahu jiných potravin a doplňků stravy, je určena „datem minimální trvanlivosti“. Tato záruční doba je dle tohoto bodu reklamačního řádu podmíněna dodržením podmínek, za kterých bude uvedená použitelnost nebo trvanlivost zaručena.
 • Obecně platí, že potravinové doplňky je nutné skladovat na suchém, chladném a temném místě, pokud není uvedeno jinak.
 • Obecně platí, že kosmetické produkty a vůně je nutné skladovat uzavřené na suchém místě nejlépe do teploty 25 stupňů Celsia.

Jaká práva z vadného plnění máte? Jaká má LR partner (kupující) práva z vadného plnění

Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117.

 • V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace zaniká nárok kupujícího na jakoukoli náhradu nákladů souvisejících s vyřízením reklamace.

Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit? Kdy nemá LR partner (kupující) právo z vadného plnění uplatnit

 • Reklamace se nevztahuje na vady zboží způsobené prokazatelným nevhodným zacházením, skladováním a špatnou manipulací ze strany zákazníka.
 • Společnost LR nenese odpovědnost za vady na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým běžným užíváním (nelze reklamovat výrobek, který je opotřeben obvyklým běžným užíváním).
 • Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínu° barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních
 • Rovněž není možno reklamovat výrobky nadměrně vypotřebované (více než z jedné třetiny).

Jak postupovat při reklamaci? 

Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Postup při reklamaci: 

 • Chybějící LR produkt / Záměna
  • Obraťte se na kontaktní centrum přes autorizovaný požadavek nebo telefonicky
  • Potřebné informace k uplatnění reklamace:
   • Jméno a příjmení
   • Partnerské číslo
   • Č. Faktury
   • Název/ č. chybějícího produktu a případně u záměny produktu obdrženého navíc
   • Požadovaný opravný prostředek (zaslání produktu, apod.)

 

 • Takto zjištěnou závadu je nutno sdělit společnosti LR ihned po převzetí zboží, nejpozději do 2 pracovních dnů, pozdější reklamace již nemusí být brána v potaz
 • Po prošetření celé záležitosti Vás LR bude kontaktovat pomocí emailu ohledně výsledku šetření a následného řešení
 • Vadné zboží
  • vraťte fyzicky na adresu společnosti nejlépe pomocí České pošty (CZ objednávky) a DPD nebo Slovenské pošty (SK objednávky):

LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS, s.r.o.

Závodní 2

Ostrava

700 30

Česká republika

 • případně osobně přineste do provozovny v Ostravě - Hrabůvce (totožná adresa)
 • LR partner zodpovědně a řádně zabalí LR produkty, aby nedošlo k jejich dalšímu poškození během přepravy. Společnost LR nenese zodpovědnost za případné poškození během přepravy. 
 • U spotřebního zboží je nutné zaslat všechny jeho součásti (např. strojek včetně nabíječky koncovky, pouzdra)
 • Spotřební zboží na reklamaci přijímáme pouze čisté a hygienicky nezávadné. 

 

 • Aby mohla být reklamace uplatněna, je nedílnou součástí každé zásilky vyplněný reklamační protokol. Bez řádně vyplněného reklamačního protokolu nebude reklamace považována za uplatněnou
 • Potřebné informace k uplatnění reklamace:
  • Jméno a příjmení
  • Partnerské číslo
  • Č. Faktury
  • Název/ č. vadného produktu
  • Počet kusů
  • Typ a popis vady
  • Požadovaný způsob opravy (výměna produktu, vrácení peněžních prostředků)
 • Po prošetření celé záležitosti Vás LR bude kontaktovat pomocí emailu ohledně výsledku šetření a následného řešení.

 

 • Při požadování proplacení faktických nákladů na dopravu reklamovaného produktu v případě opodstatněné reklamace musí LR partner prokázat náklad za poštu. To znamená, že jako doklad je potřeba uschovat kopii formuláře a podací lístek z pošty, přičemž mu bude následně proplacena částka za poštovné odpovídající standardní ceně za poštovné. Proplacení se nevztahuje na různé doplňkové příplatkové služby pro přepravu, které nemají podstatný vliv na doručení zboží zpět do společnosti LR a neefektivně pouze zvyšují náklady na přepravu zboží.

 

Reklamace zásilky poškozené dopravcem

 

Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a ochranné lepicí pásky, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení ochranné pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem. Pokud příjemce zásilky zjistí vadu vyplývající z poškození při dopravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli e-mailem, a to nejpozději do tří dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena, a také v okamžiku převzetí zboží dopravci, a vyžádat si sepsání Zápisu o škodě s dopravcem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že reklamace z tohoto důvodu nebude uznána.

 

 

 

Reklamační řád vstupuje v platnost a nabývá účinnost 01. 12. 2020.