Obchodní podmienky pre LR partnera

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len ako „Obchodné podmienky“) sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o spolupráci (ďalej len „Zmluva“), ktorá sa dojednáva ako nepomenovaná zmluva v zmysle ustanovenia § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, medzi zmluvnými stranami, ktorými sú spoločnosť LR Health & Beauty Systems, s.r.o., identifikačné číslo: 31 380 506, so sídlom: Stred 422, Turzovka 023 54, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 10380/L (ďalej len „spoločnosť LR“), a LR partner. Pokiaľ je v Zmluve uvedený LR partner, myslí sa tým tiež Tímový LR partner, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade, že je účastníkom Zmluvy Tímový LR partner, uplatnia sa práva a povinnosti LR partnera podľa Zmluvy spoločne a nerozdielne na LR partnera a Tímového LR partnera.

2. Predmet Zmluvy

2.1. Predmetom Zmluvy je spolupráca medzi spoločnosťou LR a LR partnerom, v rámci ktorej bude LR partner nakupovať od spoločnosti LR produkty značky LR a tieto produkty podľa svojej voľby buď samostatne užívať, alebo ich vo forme osobného (priameho) predaja ďalej predávať koncovým zákazníkom, a ďalej úprava ďalších práv a povinností zmluvných strán Zmluvy. 2.2. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú nasledujúce dokumenty: 2.2.1. Obchodné podmienky 2.2.2. Kariérny plán 2.2.3. Pravidlá a etické zásady online prezentácie a predaja 2.2.4. Dodacie a platobné podmienky 2.2.5. Reklamačný poriadok 2.2.6. Prehlásenie o ochrane osobných údajov 2.2.7. Prehlásenie o ochrane dát na LR e-shop. 2.3. Zmluva nadobúda účinnosť okamihom jej uzavretia. Zmluva je uzatvorená: 2.3.1. v prípade registrácie LR partnera vo forme vyplnenia a podpisu písomného formuláre „žiadosť o registráciu“, potvrdením skutočnosti zo strany LR partnera, že sa LR partner zoznámil s dokumentmi, ktoré mu bolisprístupnené po tejto registrácii, a to s dokumentmi špecifikovanými v odseku 2.2. vyššie. LR partner potvrdzuje registráciu odpoveďou na registračné SMS textom „ANO“, prípadne potvrdí odkaz v ňom uvedený. Uzavretie Zmluvy bude zo strany spoločnosti LR potvrdené zaslaním správy na e-mailovú adresu zadanú LR partnerom pri registrácii. 2.3.2. v prípade registrácie LR partnera prostredníctvom webového formulára umiestneného na stránkach www.lr-slovak.com potvrdením skutočnostizo strany LR partnera, že sa LR partner oboznámil s dokumenty, ktoré mu boli sprístupnené po tejto registrácií, a to s dokumentmi špecifikovanými v odseku 2.2. vyššie. LR partner potvrdzuje registráciu odpoveďou na registračné SMS textom „ANO“, prípadne potvrdí odkaz v ňom uvedený. Uzatvorenie Zmluvy bude zo strany spoločnosti LR potvrdené zaslaním správy na e-mailovú adresu zadanú LR partnerom pri registrácii. 2.4. Oprávnenie pre LR partnera k nákupu produktov značky LR od spoločnosti LR vzniká ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, t.j. potvrdením registrácie LR partnera na základe registračnej SMS, zaslanej na ním uvedené mobilné telefónne číslo. 2.5. LR partner je povinný po uzatvorení Zmluvy odobrať Štartovaciu sadu zloženú z produktov LR podľa vlastného výberu a aktuálnej ponuky spoločnosti LR, inak Zmluva zaniká v súladu s odsekom 11.1. nižšie.

3. Definícia pojmov

3.1. Ak nie je v týchto Obchodných podmienkach alebo v Zmluve uvedené inak, majú nasledujúce pojmy a definície, uvedené v textu týchto Obchodných podmienok a v Zmluve, nasledujúci význam: 3.1.1. BH znamená bodovú hodnotu, ktorá je priradená každému produktu LR s výnimkou predajných pomôcok, a ktorá je zverejnená vo Veľkoobchodnom cenníku a u jednotlivých LR produktoch na webových stránkach spoločnosti LR www.lr-slovak.com. 3.1.2. Dodacie a platobné podmienky znamená dokument, ktorý stanový dodacie a platobné podmienky v súvislosti s dodávkami produktov LR na základe tejto Zmluvy, a ktorý je dostupný na webových stránkach spoločnosti LR v sekcii „Súbory na stiahnutie“; 3.1.3. Kariérny plán znamená dokument, ktorý stanový pravidlá provízie z predajov produktov značky LR a bonusov pre LR partnerov, ako aj kariérny rebríček LR partnerov, ktorý je dostupný na webových stránkach spoločnosti LR v sekcii „Súbory na stiahnutie“; 3.1.4. Pravidla a etické zásady online prezentácie a predaja znamená dokument, ktorý stanoví pravidlá a etické zásady online prezentácie a predaja, a ktorý je dostupný na webových stránkach spoločnosti LR v sekcii „Súbory na stiahnutie“. 3.1.5. koncový zákazník znamená osobu, ktorá nie je zmluvnou stranou Zmluvy a na základe samostatného zmluvného vzťahu nakupuje od LR partnera produkty značky LR; 3.1.6. LR partner znamená fyzickú osobu plnoletú a plne spôsobilú na právne úkony, ktorá so spoločnosťou LR uzatvorila Zmluvu; 3.1.7. Obchodné podmienky znamená tieto Obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a upravujú niektoré práva a povinnosti zmluvných strán Zmluvy; 3.1.8. občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov; 3.1.9. obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov; 3.1.10. partnerské číslo znamená jedinečné označenie LR partnera zo strany spoločnosti LR, ktoré mu bude priradené pri uzavretí Zmluvy, a ktoré sa skladá z písmen „SK“ a rady číslic; 3.1.11. predajné pomôcky znamená tlačoviny týkajúce sa činnosti spoločnosti LR (najmä katalógy, cenníky, letáky, magazíny alebo vzorky) a produkty označené logom spoločnosti LR (najmä perá, bloky, diáre či zložky); 3.1.12. produkty značky LR alebo produkty LR znamená výrobky označené značkou „LR“, ktoré môžu byť predmetom kúpy a predaja na základe osobitných kúpnych zmlúv uzatváraných medzi LR partnerom a spoločnosťou podľa tejto Zmluvy, 3.1.13. Prehlásenie o ochrane osobných údajov znamená dokument takto označený, obsahujúce informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré je dostupné na webových stránkach spoločnosti LR v sekcii „Súbory na stiahnutie“ 3.1.14. Prehlásenie o ochrane dát na LR e-shop znamená dokument takto označený, obsahujúci informácie o spôsobe ochrany dát na webových stránkach spoločnosti LR, ktorý je dostupný na webových stránkach spoločnosti LR v sekcii „Súbory na stiahnutie“ 3.1.15. Reklamačný poriadok znamená dokument takto označený, obsahujúci najmä podmienky reklamácie a výmeny LR produktov, ktorý je dostupný na webových stránkach spoločnosti LR v sekcii „Súbory na stiahnutie“; 3.1.16. spoločnosť LR znamená obchodnú spoločnosť LR Health & Beauty Systems, s.r.o., identifikačné číslo: 31 380 506, so sídlom: Stred 422, Turzovka 023 54, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 10380/L; 3.1.17. Sponzor znamená LR partner, ktorý vytvára Sponzorskú líniu, tým, že registruje nových LR partnerov k uzatvoreniu Zmluvy; 3.1.18. Sponzorská línia znamená vzťah Sponzor – LR partner, založený na skutočnosti, že LR partner uzatvoril Zmluvu na základe registrácie Sponzorom; 3.1.19. tímový LR partner znamená LR Partner, ktorý spolupracuje na jednom partnerskom čísle s iným LR partnerom; 3.1.20. Zmluva znamená zmluvu o spolupráci uzavretú medzi Spoločnosťou a LR partnerom, ktorej predmet je špecifikovaný v čl. 2., odsek 2.1. Obchodných podmienok; 3.1.21. spoločnosti zo skupiny LR znamená spoločnosti materské, dcérske či sesterské vo vzťahu k spoločnosti LR, spadajúce do jednej obchodnej skupiny; 3.1.22. Štartovacia sada znamená súbor tlačovín, týkajúcich sa činnosti spoločnosti LR, a produktov značky LR podľa aktuálnej ponuky, ktoré si LR partner podľa svojho uváženia zvolí a zakúpi pri registrácii, resp. uzavretí Zmluvy; 3.1.23. Štartovací seminár znamená informatívnu vzdelávaciu akciu, usporiadanú Organizačnými manažérmi (t.j. vyššie postavenými LR partnermi v rámci kariérneho rebríčka uvedeného v Kariérnom pláne) za účelom poskytnutia nových informácií svojim LR partnerom v štruktúre, týkajúcich sa činnosti a marketingových akcií usporiadaných spoločnosťou LR (napr. motivačné súťaže a iné) a produktov LR; 3.1.24. Veľkoobchodný cenník znamená dokument obsahujúci ceny produktov LR, a ktorý je dostupný na webových stránkach spoločnosti LR v sekcii „Súbory na stiahnutie“; 3.1.25. webové stránky spoločnosti LR znamená internetové stránky spoločnosti LR, ktoré sú dostupné na adrese www.lr-slovak.com; 3.1.26. zákon o DPH znamená zákon č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov.

4. Forma spolupráce

4.1. LR partner nakupuje a predáva produkty značky LR vo svojom mene a na svoj účet. LR partner nie je v pracovnom ani obdobnom pomere k spoločnosti LR a ani nesmie taký dojem vzbudzovať. LR partner nevystupuje ani neobchoduje ako zamestnanec spoločnosti LR ani ako osoba akokoľvek poverená zo strany spoločnosti LR. Zmluvná spolupráca so spoločnosťou LR nezakladá obchodné zastúpenie v zmysle ustanovenia § 652 obchodného zákonníka ani inú formu zastúpenia a LR partner nesmie takýto dojem vzbudzovať. 4.2. LR partner je povinný sám si zaistiť príslušné oprávnenie k výkonu podnikateľskej činnosti, pokiaľ je takéto oprávnenie vyžadované právnym predpisom, a sám plniť všetky povinnosti, ktoré pre neho z tejto činnosti plynú, vrátane povinností plynúcich najmä z daňových a živnostenských predpisov. LR partner sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať spoločnosť LR preukázateľnou formou (listom, autorizovanou požiadavkou) o všetkých zmenách týkajúcich sa oprávnenia k podnikaniu a daňovej registrácie. 4.3. LR partner sa zaväzuje samostatne sa zoznamovať zo zmenami dokumentov: Kariérny plán, Prehlásenie o ochrane osobných údajov, Prehlásenie o ochrane dát LR e-shopu, Dodacie a platobné podmienky, Reklamačný poriadok, Obchodné podmienky, Pravidlá a etické zásady online prezentácie a predaja. O aktualizáciách týchto dokumentov bude LR partner zo strany spoločnosti LR vždy riadne a včas informovaný pomocou e-mailovej komunikácie a prostredníctvom webových stránok spoločnosti LR www.lr-slovak.com v sekcii „Súbory na stiahnutie“.

5. Záväzný spôsob predaja a prezentácie produktov LR

5.1. Predaj produktov značky LR zo strany LR partnera sa vykonáva výlučne prostredníctvom priameho predaja a koncovému zákazníkovi. Nie je povolené vykonávať predaj produktov značky LR na miestach, kam má verejnosť bežný prístup (napr. v predajniach či prevádzkarňach, na trhoch, stánkoch, výstavách, veľtrhoch, rôznych prehliadkach a pod.), ani na takých miestach produkty vystavovať za účelom predaja, s prípadným uvedením cien produktov. 5.2. LR partner je oprávnený používať pri svojej činnosti podľa Zmluvy len oficiálne marketingové a predajné materiály spoločnosti LR. LR Partner sa zaväzuje uskutočňovať o značke LR, spoločnostiach zo skupiny LR, o produktoch LR a spôsobe ich predaja len také prehlásenia, ktoré sú v súlade s oficiálnymi publikáciami a marketingovými materiálmi spoločnosti LR. 5.3. Všetky internetové aktivity LR partnerov, vrátane predaja produktov značky LR prostredníctvom internetových obchodov a sociálnych sietí sa riadi pravidlami dokumentu Pravidlá a etické zásady online prezentácie a predaja, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a je LR partnerom k dispozícii v internejsekcii firemných webových stránok www.lr-slovak.com v sekcii „Súbory na stiahnutie“. 5.4. LR partner sa zaväzuje neoslovovať (a to ani prostredníctvom iných osôb) iných LR partnerov či s nimi uzatvárať zmluvy či sprostredkovávať uzavretie zmlúv za účelom toho, aby títo iní LR partneri nadviazali spoluprácu (v akejkoľvek forme) s inou fyzickou či právnickou osobou, ktorá by bola vo vzťahu k spoločnosti LR v konkurenčnom postavení, najmä s osobou, ktorá by mala rovnaký či obdobný predmet podnikania či spôsob predaja ako spoločnosť LR.

6. Započítanie a postúpenie

6.1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že spoločnosť LR je oprávnená jednostranne započítať všetky svoje pohľadávky voči LR partnerovi, splatné aj nesplatné, proti akejkoľvek pohľadávke LR partnera voči spoločnosti LR, splatné aj nesplatné. 6.2. LR partner nie je oprávnený postúpiť pohľadávku voči spoločnosti LR alebo jej časť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti LR. 6.3. LR partner nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu. Spoločnosť LR je oprávnená práva a povinnosti z tejto Zmluvy postúpiť na tretiu osobu s čím LR partner týmto výslovne vyjadruje svoj súhlas.

7. Bonusy a Sponzorská línia

7.1. Pravidlá pre výpočet bonusov na základe realizovaného obratu LR partnera a Sponzora u LR podľa Zmluvy sú uvedené v Kariérnom pláne. Nárok (podmienka) LR partnera na vyplácanie bonusov podľa Kariérneho plánu zo sprostredkovaných obratov ním získaných LR partnerov vzniká výlučne vtedy, pokiaľ LR partner vykonáva ich riadne zaškolenie a priebežnú podporu. Dodatočnou podmienkou pre vyplatenie bonusov z vlastného obratu a obratu štruktúry podľa Kariérneho plánu je dosiahnutie vlastného obratu vo výške min. 100 BH za daný ukončený kalendárny mesiac, za ktorý má byť bonus vyplatený a účasť na Štartovacom seminári LR. 7.2. LR partner berie na vedomie, že zmena tzv. Sponzorskej línie po dobu trvania Zmluvy nie je možná. Dodržanie Sponzorskej línie je hlavnou zásadou distribučného modelu LR a slúži k ochrane všetkých LR partnerov. Zámena Sponzorskej línie nie je možná ani v prípade, kedy jestvujúci LR partner zmení Sponzorskú líniu tak, že bude pracovať pod iným Sponzorom na cudzie meno a táto skutočnosť bude zrejmá a preukázateľná na základe aktivity jeho obratov a účasti na seminároch. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok oprávňuje spoločnosť LR k vypovedaniu Zmluvy s okamžitou účinnosťou. Manželia môžu pracovať samostatne s tým, že každý z nich musí uzavrieťsamostatnou Zmluvou o spolupráci, odobrať vlastnú Štartovaciu sadu, pričom jeden z manželov musí byť registrovaný v prvej línii manžela/manželky alebo Sponzora, ktorý manžela/manželku zaregistroval k uzavretiu Zmluvy. Spoločnosť LR si vyhradzuje právo na schválenie Zmluvy o spolupráci či žiadosti o akúkoľvek zmenu v štruktúre LR partnerov.

8. Poplatky

8.1. Platobné podmienky spoločnosti LR sa riadi dokumentom Dodacie a platobné podmienky, ktoré sú dostupné prostredníctvom webových stránok spoločnosti LR www.lr-slovak.com v sekcii „Súbory na stiahnutie“.

9. Oprávnenie k vystavovaniu faktúr

9.1. LR partner, ktorý je platcom dane z pridanej hodnoty, týmto v súlade s ustanovením § 72 odsek 6 zákona o DPH, oprávňuje spoločnosť LR k vystavovaniu daňových dokladov za poskytované služby podľa Zmluvy a Kariérneho plánu. LR partner berie na vedomie, že podľa ustanovení § 72 odsek 7 zákona o DPH zodpovedá za správnosť údajov na daňovom doklade a za jeho vystavenie v stanovenej lehote. LR partner sa zaväzuje, že príjme všetky daňové doklady vystavené spoločnosťou LR v súlade s týmto ustanovením. Daňové doklady vystavené spoločnosťou LR budú spĺňať všetky náležitosti podľa zákona o DPH. Spoločnosť LR je povinná vystaviť daňový doklad so splatnosťou 15 dní od vystavenia do 15 dní odo dňa uskutočnenia zdaniteľného plnenia alebo do 15 dní odo dňa prijatia platby, pokiaľ k prijatiu platby došlo pred uskutočnením zdaniteľného plnenia. 9.2. LR partner, ktorý nie je platcom dane z pridanej hodnoty, týmto oprávňuje spoločnosť LR k vystavovaniu faktúr za poskytované služby podľa Zmluvy a Kariérneho plánu. Spoločnosť LR je povinná vystaviť daňový doklad so splatnosťou 15 dní od vystavení do 15 dní odo dňa vzniku nároku na odmenu LR Partnera podľa Zmluvy a Kariérneho plánu. 9.3. Spoločnosť LR ako aj LR partner súhlasia s tým, že budú daňové doklady vystavované v elektronickej podobe podľa ustanovenia § 71 odsek 1 písm. b) zákona o DPH.

10. Spracovanie osobných údajov

10.1. Spoločnosť LR spracováva osobné údaje na základe dokumentu (i) Prehlásenie o ochrane osobných údajov a (ii) Prehlásenia o ochrane dát LR e-shopu, ktoré sú dostupné prostredníctvom webových stránok spoločnosti LR www.lr-slovak.com v sekcii „Súbory na stiahnutie“.

11. Spôsob ukončenia Zmluvy

11.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká za týchto podmienok: (i) pokiaľ LR partner neodoberie Štartovaciu sadu v lehote 30 dní od uzavretia Zmluvy medzi LR partnerom a spoločnosťou LR, zaniká Zmluva uplynutím uvedenej 30 dennej lehoty, alebo (ii) pokiaľ LR partner neodoberie od spoločnosti LR v priebehu 12 kalendárnych mesiacov po sebe idúcich produkty LR (nezahrňuje predajné pomôcky a iné podporné produkty, ktoré nemajú stanovenú Bodovú hodnotu – BH podľa Veľkoobchodného cenníku), zaniká Zmluva uplynutím uvedenej 12 mesačnej lehoty. V priebehu 12 mesačnej lehoty nečinnosti LR partnera nie je možné, aby sa tento LR partner znovu registroval u iného Sponzora. 11.2. Všetky zmluvné strany sú oprávnené Zmluvu kedykoľvek vypovedať bez uvedenia dôvodu, a to s výpovednou dobou v trvaní 1 mesiaca, ktorá začína bežať prví deň mesiaca nesledujúceho po doručení výpovede Zmluvy druhej zmluvnej strane. 11.3. V prípade ukončenia Zmluvy stráca LR partner právo na využitie prípadných zliav, výhod či programov poskytovaných spoločnosťou LR, ktoré LR partner ku dni ukončení Zmluvy nevyužil.

12. Právo zmeny Obchodných podmienok pre LR partnera a ďalších súčastí zmluvnej dokumentácie

12.1. Zmluvní strany sa dohodli, že spoločnosť LR je oprávnená jednostranne v primeranej miere meniť: − Obchodné podmienky − Kariérny plán − Pravidlá a etické zásady online prezentácie a predaje − Dodacie a platobné podmienky − Reklamačný poriadok − Prehlásenie o ochrane osobných údajov − Prehlásenie o ochrane dát na LR e-shop 12.2. Zmena dokumentov uvedených v odseku. 12.1. vyššie bude LR Partnerovi oznámená prostredníctvom webových stránok spoločnosti LR a tiež e-mailom zaslaným LR Partnerovi na jeho e-mailovou adresu uvedenú v žiadosti o registráciu. V prípade, že LR partner so zmenou akéhokoľvek dokumentu nebude súhlasiť, je oprávnený Zmluvu do 10 dní od doručenia e-mailu s oznámením príslušnej zmeny vypovedať. Výpovedná doba predstavuje v takom prípade 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovedi Zmluvy druhé zmluvnej strane.

13. Záverečná ustanovení

13.1. Zmluvné strany uzavretím Zmluvy potvrdzujú, že si Zmluvu, vrátane všetkých ich súčastí a najmä týchto Obchodných podmienok, prečítali, rozumejú jej, s jej znením súhlasí a cíti sa byt jej obsahom viazaní. 13.2. Zmluvný vzťah založený Zmluvou sa riadi právom Českej republiky. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 1.6.2022.